Vedtægter

Marts 2008.

Vedtægter for Bjert Beboerforening.

1)  Foreningen hedder Bjert Beboerforening, BB. Den er tværpolitisk. Formålet er at varetage medlemmernes fælles interesser i 6091 Bjert. (Bjert Strand, Agtrup skov, Agtrup, Sdr. Bjert, Binderup og Skartved) og forhandle med myndigheder og institutioner. Foreningen samarbejder med de øvrige foreninger i området.            Foreningens formål er tillige at lave arrangementer til gavn for områdets beboere. 

2)  Foreningens hjemsted er 6091 Bjert. Alle beboere over 18 år, der har adresse i 6091 Bjert, kan optages som medlemmer. Ved familie-medlemskab kan afgives én stemme pr. husstand. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog max. to fuldmagter pr. fremmødt.                                           

3)  Foreningen ledes af en bestyrelse på fem eller syv medlemmer, der vælges på    generalforsamlingen. Valgte Byråds- Regionsråds- og Folketingsmedlemmer kan ikke være medlem af  bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at de afgår i forholdet 3-2 fem medlemmer) eller 4-3  (syv medlemmer). Samtidig vælges for ét år ad gangen to suppleanter, to revisorer og en revisorsuppleant.    

4)  Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.           Bestyrelsen fordeler selv opgaverne imellem sig, fastsætter sin forretningsorden og tilsikrer at der føres referat over bestyrelsens forhandlinger, og at der sker en forsvarlig arkivering af disse samt øvrige dokumenter. Foreningen tegnes af formand og kasserer. 

5)  Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggender. Den holdes hvert år i januar kvartal, med følgende dagsorden: 

1)  Valg af dirigent.

2)  Valg af stemmetællere.

3)  Formandens beretning.

4)  Kassererens reviderede regnskab til godkendelse.

5)  Indkomne forslag.

6)  Fastsættelse af kontingent.

7)  Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter.

8)  Eventuelt.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller senest en måned efter at mindst 30 medlemmer skriftligt begrunder dette til formanden.
Forslag som ønskes behandlet på såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før.
Forslag til vedtægtsændringer skal være formanden i hænde så tidligt, at de kan nå at komme med på den udsendte dagsorden. Formanden skal på opfordring oplyse medlemmer om forslagene. Ligeledes kan forslag til vedtægtsændringer rekvireres inden generalforsamlingen. Bekendtgørelse om generalforsamling offentliggøres i lokale blade eller ved skriftlig meddelelse til alle medlemmer, evt. pr. mail senest 14 dage før.         

6)  Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, når mindst halvdelen af samtlige medlemmer stemmer herfor. På ekstraordinær generalforsamling, som indvarsles efter den ordinære og afholdes inden for en måned, er det tilstrækkeligt, at to tredjedele af de mødte stemmer herfor. 

7)  Foreningen kan kun opløses, når mindst to tredjedele af samtlige medlemmer stemmer herfor på en i dette øjemed specielt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Opnås dette flertal ikke, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan tages med ovennævnte stemmeflertal uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.
Ved opløsning realiseres foreningens ejendele og pengene indsættes i det pengeinstitut, foreningen har anvendt til daglig drift. Midlerne skal anvendes til gavn for beboerne i 6091 Bjert. Til at forvalte kontoens midler vælger den sidste generalforsamling en komité på tre borgere, der nyder almen anseelse i området.

 

 

                      ________________________                   ______________________

                      Formand Lisbet Friche                                 Kasserer Hans Sørensen

 

 

Marts 2008.                        6091 Bjert.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *