Generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling 2019

Bjert Beboerforening

Mandag 18. marts kl. 19.30 i Hallens mødelokale

Dagsorden ifølge vedtægterne

 

  1. Formand Lisbet Friche bød velkommen og foreslog Erik Randel som dirigent.

Det blev vedtaget. Han konstaterede, at der var mødt ni medlemmer og at generalforsamlingen med annonce i BS-avisens februarnummer var lovligt indvarslet og dermed fuldt beslutningsdygtig.

  1. Valg af stemmetællere blev udskudt.
  2. Formanden forelagde mundtligt den meget detaljerede beretning (se bilag), som beskrev de mange interessante og forskelligartede tiltag og aktiviteter. Beretningen, der kan læses på hjemmesiden, blev godkendt med applaus.
  3. Kassereren Jette Hvidtfeldt fremlagde det reviderede regnskab (se bilag) med omsætning på 19.643 kr, overskud på 66 kr. og en formue på 26.991 kr. 198 husstande er tilknyttet. Regnskabet godkendtes med applaus.
  4. Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne.
  5. Kontingentet besluttedes fastholdt med 100 kr. pr. husstand og 50 kr. årligt for enlige.
  6. Lisbet Friche, Risto Dall og Peter Schulz var alle på valg til bestyrelsen og genvalgtes med applaus. Hanne Vester valgtes som ny 1. suppleant, mens posten som 2. suppleant er vakant. Erik Lund og Svend Rørbæk genvalgtes som revisorer med Erik Randel som suppleant.
  7. Der var ingen punkter under Eventuelt, men dirigenten foreslog kollektivt bifald for bestyrelsens flittige virke – og formanden lukkede generalforsamlingen.

Bjert 18. marts 2019

 

 

 

____________________                                            __________________                                                                                                           Referent Dorte Thuesen                                             Dirigent Erik Randel