Har vi farlige veje i Agtrup/ Sdr. Bjert?

Ja, vil mange nok sige. Vi oplever dagligt biler, som suser gennem Agtrup, Vesterløkke eller Gl. Bjært uden at lade sig påvirke af chikaner og anbefalet hastighed på 40 km/t. Rema-krydset er farligt, her færdes bl.a. børn på vej til skole og pensionister på vej til indkøb. Især i myldretiden går det galt. På Stenderupvej er der en tendens til, at farten først tages af bilen langt nede i Agtrup. Krydset er meget vanskeligt med dårlig sigtbarhed, som dog for ikke så mange år siden blev udstyret med hævede flader, fodgængerovergang og vejbump. En radikal omlægning ville kræve, at huse rives ned.

Bjert Beboerforening har læst på facebook og talt med mange borgere om de her problemer, og derfor har vi skrevet til kommunens Trafik, Vej og Park afdeling.

 

Vi har fået et fyldigt svar, som kan læses her:

Vi har på baggrund af nedennævnte ingen argumenter for og ønske om at forhandle med Politiet omkring hastighedsnedsættelse på de pågældende veje.

En stigning i trafikmængden er i sig selv ikke et argument for en hastighedsnedsættelse.

Vejstrækningerne skønnes umiddelbart af være tilstrækkelig indrettet til, at trafikanterne afpasser hastigheden efter forholdene, hvilket trafiktællingerne og uheldsstatistikken også viser.

Vi har ingen aktuelle planer om at tilføje eller ændre i de eksisterende fartdæmpere på vejene.

Alle vejstrækningerne er beliggende indenfor tættere bebygget område. De har status af kommunale veje, hvorfor vi er vejmyndighed.

 

Stenderupvej er indrettet med flere vejbump, ligesom en stor del af strækningen er afmærket som zone/område med fartdæmpning (40).

Engløkke/Vesterløkke er fra Stenderupvej ikke et område med fartdæmpning før umiddelbart efter Gyndbjerg, hvorfra der er afmærket som zone/område med fartdæmpning (40) med flere vejbump og chikaner ved skolen.

Gl. Bjært er ikke indrettet med fartdæmpning før helt mod øst ved byzone-tavlen.

 

Trafiktællinger:

  1. Stenderupvej, 2023: køretøjer pr. døgn ca. 3700, gennemsnitshastighed ca. 40 km/t og lastbiler pr. døgn ca. 380. I 2021: køretøjer ca. 3300, ca. 38 km/t og lastbiler ca. 300. Der er en stigning i antal køretøjer på ca. 12,1 % fra 2021 til 2023.
  2. Engløkke/Vesterløkke v. skolen, 2023: køretøjer ca. 1600, ca. 32 km/t og lastbiler ca. 110. Ved Bjert Stationsvej, 2023: køretøjer ca. 1500, ca. 38 km/t og lastbiler ca.120.
  3. Bjært, 2022: køretøjer ca. 1550, ca. 42,5 km/t og lastbiler ca. 220.

 

 Politiregistrerede uheld de sidste 5 år:

  1. Stenderupvej: 4 uheld indenfor byzonen, 2023: 2 x påkørte containere på fortov/kørebane. 2022: 2 biler, påkørsel bagfra under svingmanøvre. 2019: dreng cyklede på tværs af vejen og blev ramt af personbil.
  2. Engløkke/Vesterløkke: 1 uheld i 2022: ukendt flygtet part påkørte parkeret bil. Ingen yderligere oplysninger.
  3. Bjært: 2023: cyklist påkørte parkeret bil. 2018: bilist påkørte parkeret bil. 

 

Alle uheld uden personskade og ingen oplysninger om hastighed over det tilladte eller at hastighed var årsag til uheldene.

  

Vi anerkender, at nogle trafikanter overtræder de gældende hastighedsgrænser, men dette er en politiopgave. Der kan evt. bestilles politikontrol og herunder ATK (fotovogn) via politi.dk og ”bestil en betjent”.

  

Lovgivningen på området mht. lokale hastighedsgrænser er reguleret i færdselslovens § 92 a, stk. 2, hvoraf det fremgår, at Politiet træffer afgørelse om lokale hastighedsbegrænsninger efter forhandling med vejmyndigheden.

Politiet træffer afgørelse i henhold til Bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser med tilhørende vejledning.

 

Tja, hvad kan man sige til det?

Vi kan henvende os til Politiet og bede om opstilling af en fotovogn/hastighedsmåler.

Vi kan undersøge hos Politiet om hastigheden generelt i landsbyen kan nedsættes til fx 30 km/t, som mange steder i Tysklands og Frankrigs landsbyer. Men vil I synes, det er en god ide? Det er nok også lidt utopisk, eftersom vi her er inde over færdselsloven.

Vi kan kraftigt opfordre til at sænke farten hos de få/mange, som kører gennem Agtrup uden tilsyneladende at løfte foden fra speederen. Det gælder både fra øst og vest.

Det gælder selvfølgelig også for Vesterløkke/Engløkke og GL. Bjært.

Hvis du selv vil kontakte kommunen om det her emne, kan du skrive på trafikvejogpark@kolding.dk

Venlig hilsen Lisbet Friche, Bjert Beboerforening

  

Vi samler affald

Lørdag den 2. april samler vi affald langs de store veje. Derfor mest for voksne.

Vi mødes ved Rema kl .10 og samler skrald et par timer. medbring gerne handsker og en cykel, vi har masser af poser.

vh. Lisbet

Legepladsen ved sportspladsen

er blevet beriget med en krydsvippe, og nu kan der ikke proppes flere legeredskaber ind, så vi betragter den som færdig. Vippen er finansieret af en rest penge fra Landsbypuljen 2021, men ting tager tid og fx kræver en vippe byggetilladelse, hvilket kom lidt bag på os – og tog tid.

Det er dejligt at området er populært og bliver rigtig meget brugt af store og små. I dag, da jeg gik forbi, lå en teenager pige og flød i fuglegyngen med mobiltelefonen. Det kan gyngen også bruges til.

Vi er lige nu spændte på, hvor mange af de nye træer der springer ud her til foråret. De ser ikke for godt ud, men vi har fået lidt penge til evt. udskiftning til efteråret.

 

Vi har også fået andre midler fra Landsbypuljen 2022, bl.a. håber vi nu langt om længe at kunne lave en sti fra betonbroen til bagsiden af præstegården. Den skal følge hegnet og vi mangler pt. kun en godkendelse fra provstiet, da det er kirkejord. Forhåbentlig kun en formssag. Vi håber også at kunne forbedre stien bag Mejeriet til åen. Mere om bevillingerne i næste blad.

Venlig hilsen Lisbet Friche

Generalforsamling

 

Generalforsamling 2022

Torsdag 24/3 kl.19.30 i skolens aula.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Se på www.bjert.dk

På valg til bestyrelsen er:

Anders Dybdal

Hanne Vester

Ane Bjerre Odgaard

+ to suppleanter og to revisorer (vælges hvert år).

Der serveres lidt godt til ganen.

 

Velmødt!

Venlig hilsen fra bestyrelsen.

beboerforeningen@bjert.dk

 

 

JATAK til lejeboliger men ……

I sidste avis kunne vi læse om Birch Ejendommes planer i en artikel, som næsten havde karakter af et salgsprospekt. Det indeholdt en beskrivelse af projektet, samt den lange liste af hvordan Birch Ejendomme med det ville kunne bidrage til en god udvikling på Stenderup Halvøen.

Det er sandt, at der mangler lejeboliger i området. Det passer også, at der godt må komme flere hænder til foreningsarbejde, og at vi gerne ser en god opbakning til vores skole. Men at 120 lejeboliger med grønt, rødt eller blåt tag skal være svaret er lidt mindre oplagt end virksomheden vil få os til at tro. Ligesom de mennesker, der bliver nabo i et lignende projekt ved Opel-grunden på Fynsvej, er vi nogle på halvøen, der mener at den ønskede udvikling her på halvøen sagtens kan ske uden at vi bliver ’rendt over ende’ af 120 lejeboliger – eller at der i hvert fald ikke er brug for så stor en mængde. Desuden er der lige nu kun én byggegrund til salg på Markvænget, så det ville være opportunt at konvertere noget af arealet til parcelhusgrunde, som i sagens natur har en længere udviklingstid.

Lad os starte med skolen. Jo, der har været tilbagegang i elevtal. Det skyldes måske mest, at de seneste afgangsklasser har været ret store, mens nogle indskolingsklasser lige i disse år er af beskeden størrelse. Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på at det er et udsving, som skulle være helt unormalt eller specielt alarmerende. Kolding Kommune har en meget klar vision af Halvøen, og dermed skolen, som et potentielt udviklingsområde. Og det betyder igen, at Sdr. Bjert skole ikke på nogen måde er truet.

Og den ønskede udvikling er allerede i fuld sving. Der bliver udstykket og bygget på livet løs. Ved Markvænget ved siden af Westerbygaard bliver der næste år opført 15 lejeboliger i to forskellige typer. Og der findes endnu en stor grund ned mod Gl. Bjært. De 27 nyopførte seniorboliger ved Agtrupgaard, som er indflytningsklare i foråret, vil i langt de fleste tilfælde også gøre plads til børnefamilier i de huse, seniorerne fraflytter. Umiddelbart – altså uden at vi skal forholde os til 120 lejeboliger ved Eegsvej, synes tilbud og efterspørgsel at finde sted i et leje, alle kan følge med til.

Sdr. Bjert og Agtrup har før været under lignende kraftig udvikling. Før 60-erne og 70-erne syntes området at være gået i stå. Det var på den tid, der så blev udstykket parcel efter parcel, og bygget ved bl.a. Mariavej, Trekanten, Skrænten, Hasselvænget, Engdraget osv. På den måde voksede Bjert og Agtrup over et par årtier til en blomstrende landsby med en velfungerende og nyopført skole og ditto hal. Stille og rolig gik det til – og de ændringer, denne udvikling medførte, var en tilbygning til skolen, en ny børnehave (Menighedsbørnehaven) og opførelsen af Bjert Hallen. (For mere om udviklingen i denne periode læs artiklen i sidste avis om Hallens 50 års jubilæum.)

Succesen bag udviklingen den gang, og bag de byggeprojekter ved de gamle gårde, der her er beskrevet og som allerede ER i gang, er at den netop sker i takt med den øvrige udvikling i vores område; med en konsolidering af skole- og børnehave tilbud; med en garanti for ”kunder i butikkerne”, og med respekt for hvad vi som landsbyområde gerne vil være, og hvordan vi vil leve sammen.

Birchs planer er utvivlsomt gode på deres måde – men de har deres oprindelse i en anden dagsorden. Vi får fortalt, at med færre end de 120 lejeboliger kan projektet ikke løbe rundt. Men da byggeprojekterne ved Agtrupgaard og Westerbygaard viser, at det sagtens kan være tilfældet, må årsagen være en anden. Mon ikke den ligger deri, at Birch er en stor (Silkeborg-baseret) virksomhed med over 300 ansatte, som for at holde det store maskineri i gang skal tjene penge i stor målestok, hvor der viser sig en mulighed for det?

Skal vi, kort sagt, lægge landsby til Birch Ejendommes forretningsmodel? Eller skal vi følge vores egne planer, der gang på gang og senest i Landsbyfællesskabsplanen lægger vægt på udvidelse af byområdet ”i mindre klumper”, et varieret udbud af ejer- og boligformer, boliger tilpasset naturgivne forudsætninger, udbygning i mindre etaper.

Til januar eller nok snarere februar kommer den ny lokalplan 0911-14 Ved Eegsvej-Stenderupvej i høring i fire uger. Vi er klar til at melde ud, hvad vi mener er bedst for vores landsby Agtrup/Sdr. Bjert og for Halvøen.

Margreet Smit, medlem af Halvørådet og Lisbet Friche, formand for Bjert Beboerforening

 

Agtrup – Sdr. Bjert: Forstad til Kolding eller landsby?

Af Lisbet Friche, formand for Bjert Beboerforening

Beboerforeningen og Halvørådet vil rigtig gerne være med til at udbygge vores landsby. Vi vil rigtig gerne have tilflyttere. Vi vil rigtig gerne have fx ny børnefamilier i landsbyen, som kan fylde børnehaver og skolen med masser af børn. Men vi vil også gerne bestemme lidt selv.

Den store grund vest for Eegsvej, som tidligere var udlagt som erhvervsgrund, men nu bliver ændret til boligområde, er opkøbt af Birch Ejendomme, Silkeborg. Det er selvfølgelig rart, at der ikke kan bygges industribygninger på området, men spørgsmålet er så, hvilke boliger der skal bygges? Kommunen har derfor begyndt udarbejdelse af en ny lokalplan for området og har indkaldt til et orienteringsmøde for naboer, Halvørådet og Beboerforeningen. Alle parter fremførte på mødet deres ønsker og synspunkter, og det er vores faste indtryk at der blev lyttet.

Forstad eller landsby

Det er ikke fordi jeg skal dæmonisere Birch Ejendomme, men det er et stort selskab, som generelt laver store bebyggelser på måske min. hundrede mere eller mindre ens enheder som det fx sker lige nu i Vonsild. Det er der for så vidt ikke noget galt med, men det er ikke en udvikling mod forstadsbebyggelse, vi ønsker her i landsbyen. Vi vil gerne have en mere landsby-agtig tilgang med en blanding af bolig- og ejerformer og en jævn udbygning. De kommende naboer på Stenderupvej har et meget rimeligt ønske om 20 meters ”herlighedsafstand” og kun en etage på den ny bebyggelse. Vandhullet ved Eegsvej skal bevares, der er blandt andet fredede frøer i det, og det skal indgå i et bredt fælles grønt friområde langs vejen. Ligeledes ønsker vi en bred grøn kile som forbinder landskabet med Eegsgård.

Helhedsplan for Agtrup – Sdr. Bjerts

Vi har en Helhedsplan for Agtrup – Sdr. Bjert, som har nogle år på bagen efterhånden. Den er fra 1998. Den blev lavet i sin tid ud fra en samlet landsbys ønsker. (Lige nu er vi i gang med at lave en ny Landsbyfællesskabsplan for hele halvøen, men den skal der arbejdes mere med i løbet af efteråret og en endelig plan vil nok først være klar til foråret.)

Den gamle Helhedsplan har nogle gode pointer omkring udbygningen af vores landsby. Det er disse prioriteringer vi henholder os til, når vi mener noget om et nyt byggeri. Her følger uddrag fra Helhedsplanen:

Der ønskes et varieret udbud af bolig- og ejerformer.

Der ønskes en udvidelse af byområdet i ”mindre klumper”. Hvert område udbygges gerne i flere etaper.

Ny bebyggelse tilpasses omhyggeligt naturgivne forudsætninger.

Opretholdelse af de grønne kiler ud mod det åbne land, ikke mindst ved de store gårde.

Bevaring/beskyttelse af ubebyggede grønne arealer i byområdet.

Hvad sker der så nu?

Om et par måneder fremlægger kommunen et forslag til ny lokalplan for området i offentlig høring. Det er kommunens lokalplan, som når den engang endelig bliver vedtaget, er lovgrundlaget for hvad og hvor der bygges. Vi forventer selvfølgelig, at vores lokale synspunkter og ønsker bliver indarbejdet i lokalplanen, men det er klart at der skal holdes øje. Når den sendes i høring er det muligt at komme med indsigelserr. Halvørådet, Beboerforeningen og kommende naboer vil være oppe på mærkerne omkring denne lokalplan, som vi selvfølgelig håber kan falde på plads til alles tilfredshed. For vi vil jo gerne have tilflyttere.

Landsbyfællesskabsplan

Mht. den ny Landsbyfællesskabsplan som skal erstatte den nuværende Helhedsplan + en tilsvarende plan for Sdr. Stenderup, og dermed være en plan for hele Halvøen, så kommer der også snart nyt om den. Det er Halvørådet som koordinerer denne proces. Det bliver muligt for dig at deltage i et eller flere borgermøder (eller onlinemøder, hvis corona stadig slår knuder på vores liv) og gøre din indflydelse gældende på den plan og på den fremtidige udvikling både i Agtrup – Sdr. Bjert og i øvrigt på hele Stenderup Halvøen. Tid og sted, debatemner osv. offentliggøres her i bladet, på Halvøens hjemmeside og på Facebook. Mød op og vær med til at præge Halvøens fremtid.

 

 

 

 

 

Endnu et……….

….. hundeposestativ er sat op, nemlig i Engdalen ved den sidste bro til Åvænget. Det er jo bare en lille ting lige at samle lorten op og anbringe den i spanden, så det håber blandt andet Engdalens og Åvængets beboere at du vil gøre.

 

Som vi plejer…

..… æblepressen bliver sat til udlån fra september måned.

..… kontingentopkrævning udsendes med næste blad. Vi håber I vil støtte Beboerforeningen også fremover.

..… vi laver en arbejdsdag i plantagen i september nemlig lørdag den 25/9 kl. 9  – 12. Alle er velkomne.

Vh. Lisbet Friche